Nowe e-usługi w powiecie wrocławskim

 

Informujemy, że Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z 26 powiatami województwa dolnośląskiego, w tym Powiat Wrocławski, przystąpili do realizacji projektów pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” oraz „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”.

Głównym założeniem projektów jest stworzenie systemów informacji przestrzennej poprzez rozbudowę systemów dziedzinowych, e-usług oraz pozyskanie danych do bazy danych BDOT500, EGiB, GESUT w celu optymalizacji procesów oraz komunikacji między podmiotami publicznymi i gospodarczymi powiatów.

Więcej informacji o projektach:

PEUG II – EGiB
PEUG II – BDOT500 i GESUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualne informacje o projekcie: PEUG II – EGiB na stronie ZPWD

Aktualne informacje o projekcie: PEUG II – BDOT500 i GESUT na stronie ZPWD

 

Ortofotomapa z 2023 r.

Informujemy, że w ogólnodostępnym serwisie mapowym wroSIP oraz w Portalach PZGiK: Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy, Komornika, Projektanta, Koordynatora SUT, udostępniona została nowa warstwa – Ortofotomapa z 2023 r. o rozdzielczości 0,25 m, pozyskana z otwartych zasobów GUGiK.  Zdjęcia lotnicze, zgodnie z informacją udostępnianą w krajowym Geoportalu: www.geoportal.gov.pl,  wykonywane były w okresie maj/czerwiec 2023 r.

Wybory Samorządowe 2024 r.

Informujemy, że w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi, w ogólnodostępnym serwisie wroSIP w Module Ogólnym został opublikowany nowy serwis Wybory Samorządowe 2024 r.

Serwis ten zawiera informacje dot. zasięgu okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Wrocławskiego, Rad Gmin, Miast i Rad Miejskich. Na mapie zaprezentowano lokalizacje obwodowych komisji wyborczych i granice okręgów wyborczych. W oknie identyfikacyjnym obiektów dostępny jest link do listy kandydatów.

Dane źródłowe pochodzą ze strony Państwowej Komisji Wyborczej

Nowe e-usługi już dostępne


Informujemy o zakończeniu prac związanych z  utworzeniem zbiorów danych baz BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500), GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu), uzupełnieniem bazy EGiB (ewidencji gruntów i budynków), zasileniem systemu PZGiK nowopowstałymi i uzupełnionymi zbiorami danych oraz uruchomieniem pięciu e-usług umożliwiających zamówienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w plikach w formacie GML w sposób w pełni automatyczny, włącznie z płatnością elektroniczną (5-ty poziom dojrzałości).

Uruchomione e-Usługi obejmują:

  • Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie zbiorów bazy danych GESUT
  • Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie zbiorów bazy danych BDOT500
  • Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków
  • Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej
  • Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie zbiorów bazy danych EGiB (bez uwzględnienia danych podmiotowych)

Prace zrealizowano w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF.

Więcej informacji:

O projekcie

Postęp w realizacji projektu

Zamówienia publiczne

Promocja projektu – w tym filmy instruktażowe dotyczące udostępnionych e-usług:

Kontakt w sprawie projektu

Informacja dotycząca obsługi wniosków i zgłoszeń prac geodezyjnych

Informujemy, że w związku z przystąpieniem do zasilenia bazy danych systemu EWID 2007 produktami opracowania ETAPU II, realizowanymi w ramach projektu pn. ”Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” , mogą wystąpić ograniczenia w zakresie dostępu do zbiorów bazy danych BDOT500 i GESUT oraz mapy zasadniczej w obszarze jednostek ewidencyjnych:

1) Kąty Wrocławskie – obszar wiejski;
2) Kąty Wrocławskie miasto;
3) Kobierzyce;
4) Sobótka – obszar wiejski;
5) Sobótka miasto;

Przewiduje się, że ograniczenia w zakresie obsługi wniosków i zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wglądu poprzez portal systemu PZGiK (Portal Obsługi Klienta) i wroSIP, dotyczących wskazanych jednostek ewidencyjnych mogą występować w dniach 1 – 17 września br.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych.

Aplikacja umożliwiająca wyszukanie miejsca schronienia

Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła ogólnokrajową inwentaryzację obiektów budowlanych, które mogłyby zostać wykorzystane jako schrony.  Pod uwagę brane były budynki instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność pożytku publicznego. Wyniki inwentaryzacji udostępniono  pod adresem: schrony.straz.gov.pl.

Na mapach przedstawione zostały miejsca doraźnego schronienia, ukrycia czyli budowle ochronne niehermetyczne oraz schrony – obiekty o budowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej. Aplikacja umożliwia znalezienie schronów za pomocą adresu lub własnej lokalizacji. Wyniki wyszukiwania prezentowane są na mapie oraz w postaci listy obiektów z informacją np. o szacowanej pojemności w osobach, metrażu czy ocenie jakościowej obiektu. Łączną liczbę obiektów stanowiących miejsca doraźnego schronienia w kraju określono na 224 113. Mogą one posłużyć jako schronienie dla około 49 mln osób.

Źródło: MSWiA

 

wroSIP na Dniu otwartym

W związku z obchodami 25–lecia funkcjonowania samorządu terytorialnego, w dniach 19 – 20 maja w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu zorganizowana została konferencja naukowa pn. „Historia, rozwój i perspektywy Powiatu Wrocławskiego” oraz piknik w ramach Dnia otwartego urzędu.

Podczas Dnia Otwartego dostępne było stanowisko prezentujące System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP, cieszące się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród młodych mieszkańców Powiatu. Z pomocą administratorów systemu można było zapoznać się z możliwościami jakie oferuje internetowy serwis  mapowy – np. wyszukać na mapie swoje miejsce zamieszkania, a następnie prześledzić zmiany jakie zaszły w sposobie zagospodarowania terenu w okolicy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat – w oparciu o bogaty zestaw ortofotomap, w tym również ortofotomap opracowanych na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych (dane od 1966 r.). Odwiedzając nasze stanowisko można było także zapoznać się z ciekawymi mapami i zdjęciami publikowanymi w poszczególnych  modułach serwisu. Odwiedzający bezbłędnie wskazywali miejscowości/atrakcje przedstawione na mapie lub zdjęciu.

Dziękujemy za odwiedzenie naszego stanowiska.

10-lecie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że w kwietniu br. upłynęła 10 rocznica utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. W ramach współpracy 23 powiatów województwa dolnośląskiego zrealizowano m. in. projekt partnerski pod nazwą „Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUG”, którego celem było podniesienie konkurencyjności regionu, w tym poprzez modernizację zasobów geodezyjno- kartograficznych, podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, a także podwyższenie kompetencji pracowników.

W Powiecie Wrocławskim  w ramach projektu PEUG stworzono i udostępniono Portal Obsługi Klienta administrowany przez Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu. Platforma POK zapewniła wszystkim zainteresowanym możliwość wglądu  do wybranych danych  powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz możliwość  zamówienia materiałów zasobu z wykorzystaniem e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości. Dodatkowo podniesiona została jakość referencyjnych baz danych – doposażono infrastrukturę bazodanową, sprzętową i sieciową. Przeszkolono pracowników w zakresie świadczenia e-usług.

W ramach dalszej współpracy Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego  planowane jest pozyskanie środków na dofinansowanie projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG  II”, w którym planuje się m.in. przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Biskupice

Informujemy, że w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w pokoju nr 317 na III piętrze (wejście przez sekretariat, pok. nr 316), w terminie od dnia 24 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. w godzinach 9.00 – 14.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Biskupice, jednostka ewidencyjna Jordanów Śląski.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Wszyscy zainteresowani winni zabrać z sobą dokument tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio umocowani pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli,
małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu