Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Biskupice

Informujemy, że w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w pokoju nr 317 na III piętrze (wejście przez sekretariat, pok. nr 316), w terminie od dnia 24 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. w godzinach 9.00 – 14.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Biskupice, jednostka ewidencyjna Jordanów Śląski.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Wszyscy zainteresowani winni zabrać z sobą dokument tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio umocowani pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli,
małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

 

Nowe e-usługi wkrótce

Informujemy, że 7 lipca 2022r. w ramach zamówienia publicznego dot. Utworzenia zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienia bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego Powiatu Wrocławskiego w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”  wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

InterTIM Sp. z o.o.
ul. Noniewicza 85B lok. IV
16 – 400 Suwałki
Oferta Nr 10 z ceną ofertową 872 172,89 zł brutto

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez utworzenie zbioru danych baz BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych), GESUT (Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu) oraz uzupełnienie bazy EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków), zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi i uzupełnionymi zbiorami danych, a następnie uruchomienie i świadczenie 5 e-usług na „5” poziomie dojrzałości.

Utworzenie zbiorów danych baz poprzez digitalizację mapy zasadniczej (przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową) oraz uzupełnienie bazy EGIB dotyczyć będzie 7 gmin Powiatu Wrocławskiego – Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny.

Projekt pozwoli na podniesienie jakości świadczonych e-usług w Powiecie Wrocławskim w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, wyeliminowanie konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w urzędzie oraz na skrócenie czasu i zautomatyzowanie procesu pozyskania materiałów PZGiK poza godzinami pracy urzędu.

Projekt jest realizowany przez:
– Starostwo Powiatowe we Wrocławiu (Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami);
– Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.

Informacje o Projekcie dostępne są na stronach Powiatu Wrocławskiego

 

Pomoc dla osób z Ukrainy

Informujemy, że w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu znajduje się Powiatowy Punkt Informacyjny – Pomoc dla osób z Ukrainy, gdzie oferowane jest wsparcie m.in. w formie pomocy w uzyskaniu zakwaterowania, zbiórki artykułów pierwszej potrzeby oraz ofert pracy. Na terenie powiatu zlokalizowane są punkty zbiorcze, gdzie można dostarczyć potrzebne artykuły.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę Powiatu Wrocławskiego.

Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń

Informujemy, że w ogólnodostępnym serwisie wroSIP w module Plany Miejscowe została dodana warstwa Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń, którą przygotowano w oparciu o adres usługi sieciowej WMS udostępnianej w Geoportalu Krajowym.

Publikowane w ramach warstwy informacje obejmują:

  • lokalizację działek, dla których złożono wniosek, zgłoszenie lub wydano decyzję w sprawach budowlanych
  • numer ewidencyjny zgłoszenia nadany w urzędzie
  • datę wpływu dokumentu do urzędu
  • nazwę i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej
  • informację dotyczącą zamierzenia budowlanego
  • informację dotyczącą działki budowlanej
  • informację dotyczącą projektanta
  • informację o wniesieniu sprzeciwu

Dane źródłowe pochodzą ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Nowe e-usługi wkrótce

Informujemy, że w dniu 17.08.21 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn. ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF.

Beneficjent: Powiat Wrocławski
Całkowita wartość projektu – 2.050.000 zł
Kwota dofinansowania – 1.741.455 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020 -12-23
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-01-31

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE :
1) Zapewnienie otwartego dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację zasobów PZGiK.
2) Zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności do wysokiej jakości usług świadczonych w postaci elektronicznej.
3) Usprawnienie procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie inwestycyjnym poprzez budowę spójnych baz sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych.
4) Zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną poprzez usprawnienie procesów związanych z automatyzacją udostępniania danych PZGiK oraz ich dostosowaniem do zgodności ze standardami wymiany danych.

W ramach projektu planowane jest utworzenie zbioru danych baz BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych), GESUT (Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu) oraz uzupełnienie bazy EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków), zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi i uzupełnionymi zbiorami danych, a następnie uruchomienie i świadczenie 5 e-usług na „5” poziomie dojrzałości.

Utworzenie zbiorów danych baz poprzez digitalizację mapy zasadniczej (przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową) oraz uzupełnienie bazy EGIB dotyczyć będzie 7 gmin Powiatu Wrocławskiego – Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny.

Projekt pozwoli na podniesienie jakości świadczonych e-usług w Powiecie Wrocławskim w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, wyeliminowanie konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w urzędzie oraz na skrócenie czasu i zautomatyzowanie procesu pozyskania materiałów PZGiK poza godzinami pracy urzędu.

Projekt będzie realizowany przez:

– Starostwo Powiatowe we Wrocławiu (Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju i Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami);
– Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.

Planowane zadania w ramach projektu:

Zadanie nr 1. Utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB.

W ramach zadania planowane jest utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB poprzez:

1) digitalizację mapy zasadniczej tj. przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową (bazodanową) mapy zasadniczej w zakresie odpowiadającym obiektom baz danych BDOT500, GESUT i EGiB – na obszarze 6 gmin powiatu (Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic i Sobótki);
2) dostosowanie obiektów baz danych PZGiK do obowiązujących przepisów tj. przetworzenie obiektów wektorowych utworzonych na podstawie dotychczasowych przepisów – na obszarze 7 gmin powiatu (Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny);
3) weryfikację materiałów wynikowych, o których mowa w pkt. 1 i 2;
4) zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi zbiorami danych BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB.

Zadanie nr 2. Weryfikacja baz danych.
Nadzór nad budową baz danych BDOT500, GESUT i uzupełnieniem bazy EGiB w trakcie trwania projektu oraz kontrola techniczna przygotowywanych danych oraz powstałej dokumentacji. Zadaniem podmiotu weryfikującego będzie m.in.:
1) przygotowanie harmonogramu przeprowadzania kontroli danych powstających w trakcie poszczególnych etapów projektu;
2) kontrola ilości i jakości technicznej dokumentacji technicznej oraz przekazywanych wraz z nimi danych dostarczonych w ramach etapów ustalonych w harmonogramie prac;
3) kontrola poprawności geometrii, atrybutów i topologii oraz spójności i kompletności tworzonych zbiorów danych;
4) kontrola poprawności technicznej tworzonych baz na podstawie przekazanych materiałów źródłowych;
5) raportowanie wyników kontroli każdej partii danych (etapu);
6) przygotowanie i zapewnienie narzędzi do przeprowadzenia kontroli i raportowania;
7) współpraca przy opracowaniu warunków technicznych w zakresie budowy baz danych BDOT500, GESUT i EGiB;
8) przekazanie raportu końcowego.

Zadanie nr 3. Modernizacja i udostępnienie e-usług
Zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi zbiorami danych BDOT500, GESUT i EGiB, umożliwi udostępnienie e-usług na 5 poziomie dojrzałości tj. realizacja wniosków w sposób w pełni automatyczny i zindywidualizowany, z możliwością wykonania płatności elektronicznych.

Zadanie nr 4. Szkolenie użytkowników
W ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników obsługujących Portal Obsługi Klienta. Szkolenia te będą miały postać webinaru/webinarów. Celem szkoleń jest przedstawienie możliwości korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przy pozyskiwaniu informacji przestrzennych i geodezyjnych.

Zadanie nr 5. Działania promocyjne
W ramach działań informacyjno-promocyjnych zaplanowano:
1) utworzenie zakładek na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu;
2) zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych;
3) promocja projektu i e-usług w mediach społecznościowych (Facebook) oraz w prasie lokalnej;
4) przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (krótkie filmy instruktażowe przedstawiające sposób korzystania z e-usług).

Zadanie nr 6. Przygotowanie dokumentacji projektu:
1) Przygotowanie Studium Wykonalności
2) Przygotowanie Wniosek o dofinansowanie projektu.
Zadanie zrealizowane – w IV kw. 2020 r.
Dokumentacja – Studium Wykonalności oraz Wniosek o dofinansowanie projektu – na zlecenie Powiatu Wrocławskiego została przygotowana przez firmę EUROGRANT z Tarnowa – w terminie do dnia 15.12.2020r.

Dotychczas udzielone zamówienia publiczne w ramach projektu:
Zamówienie nr SP.ZP.272.12.2020.I.FR na „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Poddziałanie 2.1.2 – E-usługi publiczne – ZIT WrOF dla projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, obejmującej: 1.1 Studium Wykonalności (SW) 1.2 Wniosek o dofinansowanie projektu (WoD) wraz z wymaganymi załącznikami oraz wsparcie merytoryczne w procesie przygotowania, złożenia oraz oceny dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, w tym modyfikacja (poprawa, uzupełnienie i/lub aktualizacja) przygotowanych dokumentów: SW z załącznikami, WoD z załącznikami).
Link do zamówienia

Mapy historyczne

Informujemy, że w ogólnodostępnym serwisie mapowym wroSIP został udostępniony nowy moduł: Mapy historyczne. W module tym zostały opublikowane mapy topograficzne dla obszaru powiatu wrocławskiego w skali 1:25 000 z okresu 1936- 1944 w postaci rastrowej.  Archiwalne mapy pochodzą z projektu MAPSTER. Dzięki dostępnym w module ortofotomapom można przeanalizować zmiany w zabudowie terenu jakie zaszły od 1936 roku, może to stanowić ciekawy materiał do analiz.

 

Informacja w sprawie zmian w zakresie obsługi interesantów

Informujemy, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, od dnia 22 marca 2021r. bezpośrednia obsługa interesantów w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu zostaje wstrzymana.

Zalecaną formą składania wniosków i dokumentacji geodezyjnej pozostają środki porozumiewania się na odległość, w tym Portal Obsługi Klienta (POK) oraz elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) i poczta elektroniczna.

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZK.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast