O PROJEKCIE


„Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”W dniu 17.08.21 r. podpisano Umowę o dofinansowanie, a następnie w dniu 12.06.2023 r.,  Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”
, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF.

 
Beneficjent: Powiat Wrocławski

Całkowita wartość projektu –  1 154.799,90 zł

Kwota dofinansowania – 981 579,92 zł

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020 -12-23

Data zakończenia realizacji projektu: 2023-09-30
 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

  1. Zapewnienie otwartego dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację zasobów PZGiK.
  2. Zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności do wysokiej jakości usług świadczonych w postaci elektronicznej.
  3. Usprawnienie procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie inwestycyjnym poprzez budowę spójnych baz sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych.
  4. Zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną poprzez usprawnienie procesów związanych z automatyzacją udostępniania danych PZGiK oraz ich dostosowaniem do zgodności ze standardami wymiany danych.


W ramach projektu utworzono zbiory danych baz BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych) i GESUT (Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu), uzupełniono bazę EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków), zasilono system PZGiK nowopowstałymi i uzupełnionymi zbiorami danych oraz uruchomiono 5 e-usług na „5-tym” poziomie dojrzałości.


Utworzenie zbiorów danych baz poprzez digitalizację mapy zasadniczej (przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową) oraz uzupełnienie bazy EGIB dotyczyło 7 gmin Powiatu Wrocławskiego – Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny.

Projekt pozwoli na:  podniesienie jakości świadczonych e-usług w Powiecie Wrocławskim w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, wyeliminowanie konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w urzędzie oraz na skrócenie czasu i zautomatyzowanie procesu pozyskania materiałów PZGiK poza godzinami pracy urzędu.

Projekt został zrealizowany przez:

  1. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu (Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju i Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami);
  2. Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.
  3. Inter TIM Sp. z o. o. – Wykonawca baz danych BDOT500, GESUT, uzupełnienie bazy EGiB
  4. Geokart-International Sp. z o. o. – Weryfikator Baz Danych
  5. Geomatyka – Kraków S.C. – Wykonawca – modernizacja i udostępnienie e-usług