DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wrosip.pl, stanowiącej źródło informacji o Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-16

 


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
 • Zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w postaci skanów dokumentów. Przykładem takich informacji są uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Wyłączenia

 • Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2020-12-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-02-10

 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt z Sekretariatem.

Osoba do kontaktu: Edyta Wasicka-Pawlus, e-mail: da@kataster.wroc.pl tel. 71 372 40 08.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Informatyki. Osoby do kontaktu: Dominik Cichoń i Piotr Karcz e-mail: di@kataster.wroc.pl
tel. 71 345 99 34.

Kontaktować się w tej sprawie można także dzwoniąc do Sekretariatu PZK tel. 71 372 40 08.

 

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu
 • Adres: Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
  Tadeusza Kościuszki 131
  50-440 Wrocław
 • E-mail: pzk@kataster.wroc.pl
 • Telefon: 71 372 40 08

 
Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK we Wrocławiu) znajduje się przy ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. Obok siedziby PZK we Wrocławiu znajduje się płatny parking wewnętrzny za szlabanem. Na parkingu znajdują się dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Oba wejścia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, ale brak jest dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Po wejściu przez główne wejście przez pierwsze szklane drzwi otwierane automatycznie oraz drugie szklane również otwierane automatycznie znajdziemy się w głównym holu. Na wprost znajdują się dwie windy, którymi można dotrzeć na wszystkie piętra w budynku. Windy nie mają powiadamiania głosowego, w którą stronę jadą i na którym piętrze się zatrzymują. Posiadają jednak oznakowania przycisków w alfabecie Brajla.

Stojąc w holu po lewej stronie za szklanymi drzwiami znajduje się wydział obsługi klienta. Wszystkie lady mają obniżony blat, a osoba za ladą jest widoczna również z pozycji siedzącej.