POSTĘP W REALIZACJI PROJEKTU


„Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”


Realizacja zadań w ramach projektu


  Zadanie nr 1. Utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB.


  W zadaniu utworzono zbiory danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełniono bazę EGiB. Wykonawcą pracy była firma Inter TIM Sp. z o. o. z Suwałk w ramach umowy nr ZP.273.27.2022.II.GN z dnia 28 lipca 2022 r. oraz Zamawiający. Dokonano:

  • digitalizacji mapy zasadniczej tj. przetworzeniu z postaci rastrowej na postać wektorową (bazodanową) mapy zasadniczej w zakresie odpowiadającym obiektom baz danych BDOT500, GESUT i EGiB – na obszarze 6 gmin powiatu (Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic i Sobótki);
  • dostosowania obiektów baz danych PZGiK do obowiązujących przepisów tj. przetworzenie obiektów wektorowych utworzonych na podstawie dotychczasowych przepisów – na obszarze 7 gmin powiatu (Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny);
  • weryfikacji  materiałów wynikowych, o których mowa w pkt. 1 i 2;
  • zasilenia systemu PZGiK nowopowstałymi zbiorami danych BDOT500, GESUT oraz uzupełnienia bazy EGiB.

  Zadanie zostało zakończone dnia 27 września 2023 r.
  Zadanie nr 2. Weryfikacja baz danych.

  W nadzorze nad budową baz danych BDOT500, GESUT i uzupełnieniem bazy EGiB w trakcie trwania projektu,  kontroli technicznej przygotowywanych danych oraz powstałej dokumentacji wspomagał Zamawiającego Weryfikator Baz Danych – firma Geokart-International Sp. z o. o.


  Zadaniem podmiotu weryfikującego było  m.in.:

  • przygotowanie harmonogramu przeprowadzania kontroli danych powstających w trakcie poszczególnych etapów projektu;
  • kontrola ilości i jakości technicznej dokumentacji technicznej oraz przekazywanych wraz z nimi danych dostarczonych w ramach etapów ustalonych w harmonogramie prac;
  • kontrola poprawności geometrii, atrybutów i topologii oraz spójności i kompletności tworzonych zbiorów danych;
  • kontrola poprawności technicznej tworzonych baz na podstawie przekazanych materiałów źródłowych;
  • raportowanie wyników kontroli każdej partii danych (etapu);
  • przygotowanie i zapewnienie narzędzi do przeprowadzenia kontroli i raportowania;
  • współpraca przy opracowaniu warunków technicznych w zakresie budowy baz danych BDOT500, GESUT i EGiB;
  • sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego.

  Zadanie zostało zakończone dnia 27 września 2023 r.
   
  Zadanie nr 3. Modernizacja i udostępnienie e-usług

  Zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi zbiorami danych BDOT500, GESUT i uzupełnienie bazy EGiB umożliwiło udostępnienie e-usług na 5 poziomie dojrzałości tj. realizację wniosków w sposób w pełni automatyczny i zindywidualizowany, z możliwością wykonania płatności elektronicznych. Zadanie, w ramach umowy nr ZP.273.5.31.2023.PP.I z dnia 9 lutego 2023 r.,  zrealizowane zostało przez firmę Geomatyka-Kraków S.C.

  Zadanie zostało zakończone dnia 6 kwietnia 2023 r.
   
  Zadanie nr 4. Szkolenie użytkowników

  W ramach zadania, zgodnie z umową nr ZP.273.5.31.2023.PP.I z dnia 9 lutego 2023 r., przeprowadzone zostało także szkolenie w formie webinaru dla pracowników obsługujących Portal Obsługi Klienta. Celem szkolenia było przedstawienie możliwości korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przy pozyskiwaniu informacji przestrzennych i geodezyjnych.

  Zadanie zostało zakończone dnia 29 marca 2023 r.
   
  Zadanie nr 5. Działania promocyjne

  W ramach działań informacyjno-promocyjnych zrealizowano:

  • utworzenie zakładek na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu;
  • zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych;
  • promocję projektu i e-usług w mediach społecznościowych (Facebook) oraz w prasie lokalnej;
  • przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (krótkie filmy instruktażowe przedstawiające sposób korzystania z e-usług).

  Zadanie zostało zakończone dnia 29 września 2023 r.
   
  Zadanie nr 6.  Przygotowanie dokumentacji projektu:

  • Przygotowanie Studium Wykonalności
  • Przygotowanie Wniosku o dofinansowanie projektu.

  Zadanie zostało zrealizowane w IV kw. 2020 r. Dokumentacja – Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – na zlecenie Powiatu Wrocławskiego została przygotowana przez firmę EUROGRANT z Tarnowa – w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

   Planowane wskaźniki produktu i rezultatu w ramach projektu.

  Pliki do pobrania: