Nowe e-usługi już dostępne


Informujemy o zakończeniu prac związanych z  utworzeniem zbiorów danych baz BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500), GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu), uzupełnieniem bazy EGiB (ewidencji gruntów i budynków), zasileniem systemu PZGiK nowopowstałymi i uzupełnionymi zbiorami danych oraz uruchomieniem pięciu e-usług umożliwiających zamówienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w plikach w formacie GML w sposób w pełni automatyczny, włącznie z płatnością elektroniczną (5-ty poziom dojrzałości).

Uruchomione e-Usługi obejmują:

  • Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie zbiorów bazy danych GESUT
  • Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie zbiorów bazy danych BDOT500
  • Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków
  • Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej
  • Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie zbiorów bazy danych EGiB (bez uwzględnienia danych podmiotowych)

Prace zrealizowano w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF.

Więcej informacji:

O projekcie

Postęp w realizacji projektu

Zamówienia publiczne

Promocja projektu – w tym filmy instruktażowe dotyczące udostępnionych e-usług:

Kontakt w sprawie projektu