Informacja dotycząca obsługi wniosków i zgłoszeń prac geodezyjnych

Informujemy, że w związku z przystąpieniem do zasilenia bazy danych systemu EWID 2007 produktami opracowania ETAPU I umowy na „Utworzenie zbiorów baz BDOT500, GESUT…”, realizowanymi w ramach projektu pn. ”Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” , mogą wystąpić ograniczenia w zakresie dostępu do zbiorów bazy danych BDOT500 i GESUT oraz mapy zasadniczej w obszarze jednostek ewidencyjnych:

1) Siechnice – miasto;
2) Siechnice obszar wiejski;
3) Żórawina.

Przewiduje się, że ograniczenia w zakresie obsługi wniosków i zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczących wskazanych jednostek ewidencyjnych mogą występować w dniach 27-31 marca br.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe e-usługi wkrótce

Informujemy, że dnia 9 lutego 2023 r. Powiat wrocławski podpisał umowę z Geomatyka-Kraków s.c. na wykonanie usługi informatycznej polegającej na modernizacji i udostępnieniu nowych e-usług oraz szkoleniu użytkowników. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi
publiczne – ZIT WROF.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dwa miesiące od zawarcia umowy.

Informacje o Projekcie dostępne są na stronach  Powiatu Wrocławskiego.

Ortofotomapa z 2021 r.

Informujemy, że w serwisie wroSIP udostępniona została nowa warstwa – Ortofotomapa z 2021 r. o rozdzielczości 0,25 m, pozyskana z otwartych zasobów GUGiK. Zdjęcia lotnicze dla obszaru powiatu wrocławskiego – zgodnie z informacją udostępnianą w krajowym geoportalu:  www.geoportal.gov.pl wykonywane były w okresie wrzesień/październik 2021 r.  Ortofotomapa dostępna jest we wszystkich modułach serwisu.

Nowa jakość map

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie wrocławskim” został skierowany do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

W ramach projektu planowane jest utworzenie zbioru danych baz BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych), GESUT (Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu) oraz uzupełnienie bazy EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków), zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi i uzupełnionymi zbiorami danych, a następnie uruchomienie i świadczenie 5 e-usług na „5” poziomie dojrzałości. Utworzenie zbiorów danych baz poprzez digitalizację mapy zasadniczej (przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową) oraz uzup. bazy EGIB dot. 7 gmin powiatu (spośród 9 tworzących Powiat): Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny, powyższe należą do ZIT WrOF.

Projekt pozwoli na podniesienie jakości świadczonych e-usług w Powiecie w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, usprawnienie dostępności do danych gromadzonych w bazach PZGiK Powiatu Wrocławskiego, wyeliminowanie konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w urzędzie oraz na skrócenie czasu i zautomatyzowanie procesu udostępniania materiałów PZGiK poza godzinami pracy urzędu.

Projekt obejmuje następujące zadania:
 

  • Utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB,
  • Weryfikację baz danych,
  • Modernizację i udostępnienie e-usług,
  • Szkolenia użytkowników,
  • Działania promocyjne,
  • Dokumentację projektową.

 

 

AKTUALIZACJA Z 23 CZERWCA: Wniosek o dofinansowanie projektu otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i został skierowany do Oceny Strategicznej ZIT.
Zobacz wyniki oceny merytorycznej

AKTUALIZACJA Z 23 LIPCA: Informujemy, że zostaliśmy wybrani do dofinansowania projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie wrocławskim” w ramach realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
Zobacz wyniki konkursu

 

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast