Nowe e-usługi wkrótce

Informujemy, że dnia 9 lutego 2023 r. Powiat wrocławski podpisał umowę z Geomatyka-Kraków s.c. na wykonanie usługi informatycznej polegającej na modernizacji i udostępnieniu nowych e-usług oraz szkoleniu użytkowników. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi
publiczne – ZIT WROF.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dwa miesiące od zawarcia umowy.

Informacje o Projekcie dostępne są na stronach  Powiatu Wrocławskiego.