Plany miejscowe

W module prezentowane są informacje zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Dane obejmują rejestr planów aktualnych i archiwalnych, rastry studiów, rastry mpzp (załączniki graficzne do planów miejscowych) wpasowane do granic działek ewidencyjnych, wektorową warstwę przeznaczeń terenów oraz teksty uchwał. Dane obejmujące informacje z zakresu planowania przestrzennego mogą być, w zależności od potrzeb, prezentowane/wyświetlane na tle mapy ewidencyjnej, ortofotomapy, numerycznego modelu terenu.


Serwisy mapowe wchodzące w skład modułu:

 • Mapa zagrożenia powodziowego z głębokością wody 10%, raz na 10 lat
 • Mapa zagrożenia powodziowego z głębokością wody 1%, raz na 100 lat
 • Mapa zagrożenia powodziowego z głębokością wody 0,2%, raz na 500 lat
 • Plany miejscowe
 • Opis działek i klasoużytków
 • Studium zagospodarowania (SUiKZP)
 • Analiza własnościowa
 • Mapa ogólna
 • MZ- Mapa sytuacyjna
 • MZ- Rzeźba terenu
 • MZ- Sieci uzbrojenia terenu
 • MZ- Komunikacja
 • MZ- EGiB
 • MZ- Osnowa
 • Mapa rastrowa
 • Ortofotomapa z 2020 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdz. 0.15 m)
 • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1997 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1995 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1994 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1982 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.7 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapa z 1966 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapy 1966-1997 – skorowidz
 • Mapa podkładowa
 • Użytkowanie

Funkcjonalność dedykowana modułu umożliwia:

 • wyszukiwanie planów miejscowych dla konkretnego obszaru z możliwością odczytania informacji o numerze uchwały, datach przystąpienia do uchwalenia, uchwalenia, opublikowania, wejścia w życie, obszarze objętym planem, projektancie realizującym wykonanie planu.
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast