Ochrona przyrody

W module prezentowane są informacje dotyczące form ochrony przyrody pozyskane z projektu Natura 2000 (parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary specjalnej ochrony ptaków, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe), mapy glebowo – rolnicze, a także w wersji przeznaczonej dla użytkowników autoryzowanych – warstwy zawierające informacje o złożach, terenach i obszarach górniczych. Wkrótce udostępniona zostanie warstwa stref ochrony ujęć wody.


Warstwy tematyczne wchodzące w skład modułu:

 • Mapy ryzyka powodziowego
 • Mapy zagrożenia powodziowego
 • Mapa podziału Hydrograficznego Polski
 • Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
 • Budowle piętrzące
 • Formy ochrony przyrody
 • Opis działek i klasoużytków
 • Mapa ogólna
 • Mapy glebowo – rolnicze
 • Mapa podkładowa
 • Ortofotomapa z 2020 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdz. 0.15 m)
 • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1997 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1995 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1994 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1982 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.7 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapa z 1966 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapy 1966-1997 – skorowidz
 • Użytkowanie
 • Model terenu
 • Rzeźba terenu
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast