Nowe e-usługi wkrótce

Informujemy, że w dniu 17.08.21 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn. ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF.

Beneficjent: Powiat Wrocławski
Całkowita wartość projektu – 2.050.000 zł
Kwota dofinansowania – 1.741.455 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020 -12-23
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-01-31

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE :
1) Zapewnienie otwartego dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację zasobów PZGiK.
2) Zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności do wysokiej jakości usług świadczonych w postaci elektronicznej.
3) Usprawnienie procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie inwestycyjnym poprzez budowę spójnych baz sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych.
4) Zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną poprzez usprawnienie procesów związanych z automatyzacją udostępniania danych PZGiK oraz ich dostosowaniem do zgodności ze standardami wymiany danych.

W ramach projektu planowane jest utworzenie zbioru danych baz BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych), GESUT (Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu) oraz uzupełnienie bazy EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków), zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi i uzupełnionymi zbiorami danych, a następnie uruchomienie i świadczenie 5 e-usług na „5” poziomie dojrzałości.

Utworzenie zbiorów danych baz poprzez digitalizację mapy zasadniczej (przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową) oraz uzupełnienie bazy EGIB dotyczyć będzie 7 gmin Powiatu Wrocławskiego – Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny.

Projekt pozwoli na podniesienie jakości świadczonych e-usług w Powiecie Wrocławskim w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, wyeliminowanie konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w urzędzie oraz na skrócenie czasu i zautomatyzowanie procesu pozyskania materiałów PZGiK poza godzinami pracy urzędu.

Projekt będzie realizowany przez:

– Starostwo Powiatowe we Wrocławiu (Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju i Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami);
– Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.

Planowane zadania w ramach projektu:

Zadanie nr 1. Utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB.

W ramach zadania planowane jest utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB poprzez:

1) digitalizację mapy zasadniczej tj. przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową (bazodanową) mapy zasadniczej w zakresie odpowiadającym obiektom baz danych BDOT500, GESUT i EGiB – na obszarze 6 gmin powiatu (Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic i Sobótki);
2) dostosowanie obiektów baz danych PZGiK do obowiązujących przepisów tj. przetworzenie obiektów wektorowych utworzonych na podstawie dotychczasowych przepisów – na obszarze 7 gmin powiatu (Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny);
3) weryfikację materiałów wynikowych, o których mowa w pkt. 1 i 2;
4) zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi zbiorami danych BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB.

Zadanie nr 2. Weryfikacja baz danych.
Nadzór nad budową baz danych BDOT500, GESUT i uzupełnieniem bazy EGiB w trakcie trwania projektu oraz kontrola techniczna przygotowywanych danych oraz powstałej dokumentacji. Zadaniem podmiotu weryfikującego będzie m.in.:
1) przygotowanie harmonogramu przeprowadzania kontroli danych powstających w trakcie poszczególnych etapów projektu;
2) kontrola ilości i jakości technicznej dokumentacji technicznej oraz przekazywanych wraz z nimi danych dostarczonych w ramach etapów ustalonych w harmonogramie prac;
3) kontrola poprawności geometrii, atrybutów i topologii oraz spójności i kompletności tworzonych zbiorów danych;
4) kontrola poprawności technicznej tworzonych baz na podstawie przekazanych materiałów źródłowych;
5) raportowanie wyników kontroli każdej partii danych (etapu);
6) przygotowanie i zapewnienie narzędzi do przeprowadzenia kontroli i raportowania;
7) współpraca przy opracowaniu warunków technicznych w zakresie budowy baz danych BDOT500, GESUT i EGiB;
8) przekazanie raportu końcowego.

Zadanie nr 3. Modernizacja i udostępnienie e-usług
Zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi zbiorami danych BDOT500, GESUT i EGiB, umożliwi udostępnienie e-usług na 5 poziomie dojrzałości tj. realizacja wniosków w sposób w pełni automatyczny i zindywidualizowany, z możliwością wykonania płatności elektronicznych.

Zadanie nr 4. Szkolenie użytkowników
W ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników obsługujących Portal Obsługi Klienta. Szkolenia te będą miały postać webinaru/webinarów. Celem szkoleń jest przedstawienie możliwości korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przy pozyskiwaniu informacji przestrzennych i geodezyjnych.

Zadanie nr 5. Działania promocyjne
W ramach działań informacyjno-promocyjnych zaplanowano:
1) utworzenie zakładek na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu;
2) zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych;
3) promocja projektu i e-usług w mediach społecznościowych (Facebook) oraz w prasie lokalnej;
4) przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (krótkie filmy instruktażowe przedstawiające sposób korzystania z e-usług).

Zadanie nr 6. Przygotowanie dokumentacji projektu:
1) Przygotowanie Studium Wykonalności
2) Przygotowanie Wniosek o dofinansowanie projektu.
Zadanie zrealizowane – w IV kw. 2020 r.
Dokumentacja – Studium Wykonalności oraz Wniosek o dofinansowanie projektu – na zlecenie Powiatu Wrocławskiego została przygotowana przez firmę EUROGRANT z Tarnowa – w terminie do dnia 15.12.2020r.

Dotychczas udzielone zamówienia publiczne w ramach projektu:
Zamówienie nr SP.ZP.272.12.2020.I.FR na „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Poddziałanie 2.1.2 – E-usługi publiczne – ZIT WrOF dla projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, obejmującej: 1.1 Studium Wykonalności (SW) 1.2 Wniosek o dofinansowanie projektu (WoD) wraz z wymaganymi załącznikami oraz wsparcie merytoryczne w procesie przygotowania, złożenia oraz oceny dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, w tym modyfikacja (poprawa, uzupełnienie i/lub aktualizacja) przygotowanych dokumentów: SW z załącznikami, WoD z załącznikami).
Link do zamówienia