WROF

 

 

Oddając w Wasze ręce niniejszą e-publikację pragnę zachęcić Państwa do zapoznania się z wynikami projektu  pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”. Projekt został sfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Dolnośląskiego. Przyznanie dotacji unijnej na realizację projektu odbyło się w ramach ogłoszonego w 2013 roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania  miejskich obszarów funkcjonalnych”.

Liderem projektu był Powiat Wrocławski, Partnerami – Województwo Dolnośląskie, Miasto Wrocław oraz gminy: Kąty Wrocławskie, Siechnice i Wołów. Kiedy w 2013 r. zaczynaliśmy realizację projektu postawiliśmy przed sobą bardzo odpowiedzialne zadanie, jakim było stworzenie podstaw do wielopłaszczyznowego zarządzania przestrzenią przez jednostki samorządu terytorialnego. Naszym celem było zbudowanie trwałej platformy współpracy poprzez wymianę doświadczeń i wspólne opracowanie dokumentów strategicznych przez Instytucje odpowiedzialne za planowanie i zarządzanie przestrzenią na poziomie miasta, powiatu, województwa. Niniejsze opracowanie zawiera streszczenie wyników projektu wraz z przykładowymi dokumentami planistycznymi wypracowanymi w trakcie realizacji działań przez uczestników przedsięwzięcia.

Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wyniki projektu WrOF znajdą szerokie zastosowanie w regionalnej oraz lokalnej polityce przestrzennej, zwłaszcza w kontekście ugruntowanej już świadomości samorządów związanej z ich przynależnością do obszaru funkcjonalnego. Polecam również ich wykorzystanie przy modyfikacji celów strategicznych oraz operacyjnych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego przede wszystkim szczebla gminnego, w kolejnych dokumentach strategicznych oraz planistycznych.

 

Zapraszam do lektury  >>>>

 

 

 

 WROF logo UE

 

  WROF loga Partnerów   

 

 

Dział: aktualności

WROF

 

Dobiega końca realizacja projektu pn.: „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” realizowanego przez Powiat Wrocławski – Lidera projektu w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim, Gminą Wrocław, Gminą Kąty Wrocławskie, Gminą Siechnice oraz Gminą Wołów, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

 

Wypracowane wyniki analiz przeprowadzonych w ramach projektu zaprezentowane zostaną na Konferencji, która odbędzie się dnia 22 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131 w godzinach 10.00 – 15.00.

 

Będzie to doskonała okazja do wspólnej wymiany doświadczeń. Lider projektu wyraża również przekonanie, że wypracowane w ramach projektu analizy i założenia strategiczne przyczynią się do wzmocnienia zarządzania przestrzenią przez Gminy oraz Powiaty położone w obszarze WrOF.

 

Program Konferencji można znaleźć tutaj >>>>

 

WROF logo UEWROF loga Partnerów

WROF2


     

 

 

Dział: aktualności

WROF

Informujemy, że zakończone zostały prace realizowane w ramach Działania 5 "Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze powiatu wrocławskiego" projektu pn. "Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym".

 

Działanie 5 obejmowało 3 zadania szczegółowe:

 

  • Zadanie 5.1 "Inwentaryzacja terenów istniejącej i planowanej zabudowy usługowej i mieszkaniowej na obszarze powiatu wrocławskiego"
  • Zadanie 5.2 "Diagnoza trendów i analiza potrzeb w zakresie lokalizacji funkcji usługowej w powiecie wrocławskim"
  • Zadanie 5.3 "Wytyczne planistyczne dla lokalizacji usług w powiecie wrocławskim"

 

Dokumenty wynikowe dostępne są na stronie Powiatu Wrocławskiego:

Raport z inwentaryzacji terenów istniejącej i planowanej zabudowy usługowej i mieszkaniowej na obszarze powiatu wrocławskiego

Raport 1 – Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze Powiatu Wrocławskiego

Raport 2 – Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze Powiatu Wrocławskiego

Raport 3 – Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze Powiatu Wrocławskiego

Raport 4 – Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze Powiatu Wrocławskiego

 

Więcej informacji na temat Projektu można znaleźć tutaj >>>>

WROF logo UEWROF loga Partnerów

WROF2


     

 

 

Dział: aktualności
: