Informacja dla geodetów

poniedziałek, 07 lipiec 2014 09:20

 

powiat art

 

Informujemy, że w związku z nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego, w dniu 28 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (ul. Tadeusza Kościuszki  131, sala 118, godz. 13.00) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami wykonawstwa geodezyjnego. Na spotkanie zaprasza Geodeta Powiatowy oraz Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.

Dział: aktualności

Prezydent podpisał nowelizację Pgik

czwartek, 03 lipiec 2014 09:15

 

Dziennik ustaw3

 

Dnia 2 lipca prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Akt ten wejdzie w życie 12 lipca 2014 roku.

 

Nowelizację wymusił zeszłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (z 25 czerwca), który przepisy dotyczące opłat za czynności geodezyjne uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Sędziowie dali rządowi czas na naprawienie przepisów do 12 lipca br. Założenia do nowelizacji Pgik opublikowano do konsultacji już 19 lipca 2013 r. Rada Ministrów zaakceptowała je w połowie stycznia br. Na tej podstawie Rządowe Centrum Legislacji przez trzy miesiące pracowało nad projektem ustawy. Na przełomie kwietnia i maja został on przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie trafił do Sejmu. Posłowie uchwalili ustawę 5 czerwca. Następie 12 czerwca nowelizację bez poprawek przyjął Senat.

 

Z powodu wyroku TK nowelizacja Pgik zmienia przede wszystkim zasady kalkulacji opłat. Ostateczna cena za materiały z zasobu ma zależeć nie tylko od stawki podstawowej i ilości zamawianych materiałów, ale także od tzw. współczynników korygujących. Ważną zmianą w cenniku jest także wprowadzenie opłat za korzystanie z sieci ASG-EUPOS. Ustawa przewiduje ponadto kary pieniężne za wykorzystanie materiałów z PZGiK niezgodnie z licencją. W przypadku, gdy petent nie zgadza się z kalkulacją opłaty dokonaną przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, nowelizacja zakłada ponadto wydanie decyzji administracyjnej.

 

Projekt zapewnia również bezpłatne udostępnienie danych z rejestrów granic i nazw geograficznych oraz bazy danych ogólnogeograficznych, a także numerycznych modeli terenu o rozdzielczości powyżej 100 m. Nieodpłatny dostęp do wszystkich zbiorów danych PZGiK w postaci elektronicznej będzie przysługiwał na cele: edukacyjne, badań naukowych oraz prac rozwojowych realizowanych przez uczelnie i jednostki naukowe oraz ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego wykonywane przez służby specjalne.

 

Przy okazji poprawiania przepisów o opłatach rząd zdecydował się również zmienić zapisy Pgik dotyczące m.in.: odpowiedzialności zawodowej geodetów, prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji miejscowości ulic i adresów, uzgadniania dokumentacji projektowej (wprowadzono tzw. narady koordynacyjne), kompetencji marszałków województw czy zgłaszania prac geodezyjnych.

 

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 12 lipca. Wyjątkami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., są:

1) art. 1 pkt 17 lit. b w zakresie nadania nowego brzmienia art. 20 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 (dotyczy wykazywania w ewidencji gruntów i budynków, czy dany obszar objęty jest formą ochrony przyrody);
2) art. 1 pkt 32, 34–36 (zapisy te dotyczą uprawnień zawodowych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej);
3) art. 4, 6–8 (są to przepisy przejściowe dotyczące EGiB oraz odpowiedzialności zawodowej).

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dostępna jest w tym miejscu >>>>

 

Źródło: geoforum.pl

Dział: aktualności

 

Dziennik ustaw3

 

Informujemy, że w Sejmie odłożono głosowanie nad nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, które odbędzie się na następnym posiedzeniu Sejmu w dniach 28-30 maja.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dostępny jest tutaj >>>>

Podgląd do przebiegu całego procesu legislacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji >>>>

Nowe przepisy powinny wejść w życie do 12 lipca 2014 r.

Dział: aktualności

 

Dziennik ustaw3

 

Informujemy, że trwają prace związane z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, której projekt został pozytywnie zaopiniowny przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 26 marca oraz Komitet Rady Ministrów.

Ponadto Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało projekty sześciu rozporządzeń wykonawczych do przygotowywanej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w sprawach:

  • wzoru wniosku zgłoszenia prac geodezyjnych, zgłoszenia prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego >>>>
  • sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sadowych lub czynności cywilno-prawnych >>>>
  • powiatowych baz GESUT i krajowej bazy GESUT >>>>
  • bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej >>>>
  • wzoru wniosków o udostepnienie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów oraz wzoru Dokumentu Obliczaenia Opłaty >>>>
  • rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz wpółdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony  Narodowej >>>>

Podgląd do przebiegu całego procesu legislacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji >>>>.

Nowe przepisy powinny wejść w życie do 12 lipca 2014 r.

Dział: aktualności
: