powiat art

 

Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że w terminie od dnia 21 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. (w dni robocze) w godzinach 9:00 - 14:00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Sulistrowiczki

Dokumentacja projektu składa się z:

  • rejestru gruntów,
  • rejestru budynków,
  • rejestru lokali,
  • kartotek budynków,
  • kartotek lokali,
  • mapy ewidencyjnej.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego we Wrocławiu >>>>

Dział: aktualności

 

powiat art

 

Informujemy o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Sulistrowiczki w jednostce ewidencyjnej Sobótka - obszar wiejski. Szczegółowe informacje dotyczące trybu postępowania związanego z modernizacją dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego we Wrocławiu >>>>

Dział: aktualności

 

powiat art

 

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Powiatu Wrocławskiego zaprasza do złożenia oferty której przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej mającej na celu aktualizację operatu ewidencyjnego, zgodnie z § 46 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 542);
2) utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 oraz art. 4 ust. 1b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

dla kompleksu działek w obrębie Śliwice, jednostka ewidencyjna Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

 

Tryb - zapytanie ofertowe, którego wartość szacunkowa nie przekracza łącznej kwoty 30 000 EURO.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w Biurze Obsługi na parterze, nie później niż do dnia 18 sierpnia 2015 r. godz. 13:00. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18 sierpnia 2015 r. o godz. 13:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w pok. Nr 105 I p.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego we Wrocławiu >>>>

Dział: aktualności

 

powiat art

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Sulistrowiczki, JE Sobótka - obszar wiejski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wraz z utworzeniem inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych" wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne

OPGK Wrocław Sp. z o. o.

Al. Kasztanowa 18 - 20

53-125 Wrocław
 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego we Wrocławiu >>>>

 

Dział: aktualności

 

powiat art

 

Starosta Powiatu Wrocławskiego zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Sulistrowiczki, JE Sobótka - obszar wiejski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wraz z utworzeniem inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych".

 

Tryb - zapytanie ofertowe, którego wartość szacunkowa nie przekracza łącznej kwoty 30 000 EURO.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w Biurze Obsługi na parterze, nie później niż do dnia 22 lipca 2015 r. godz. 13:00. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22 lipca 2015 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego, w pok. Nr 105 I p.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego we Wrocławiu >>>>

 

Dział: aktualności
: