WROF

 

 

Oddając w Wasze ręce niniejszą e-publikację pragnę zachęcić Państwa do zapoznania się z wynikami projektu  pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”. Projekt został sfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Dolnośląskiego. Przyznanie dotacji unijnej na realizację projektu odbyło się w ramach ogłoszonego w 2013 roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania  miejskich obszarów funkcjonalnych”.

Liderem projektu był Powiat Wrocławski, Partnerami – Województwo Dolnośląskie, Miasto Wrocław oraz gminy: Kąty Wrocławskie, Siechnice i Wołów. Kiedy w 2013 r. zaczynaliśmy realizację projektu postawiliśmy przed sobą bardzo odpowiedzialne zadanie, jakim było stworzenie podstaw do wielopłaszczyznowego zarządzania przestrzenią przez jednostki samorządu terytorialnego. Naszym celem było zbudowanie trwałej platformy współpracy poprzez wymianę doświadczeń i wspólne opracowanie dokumentów strategicznych przez Instytucje odpowiedzialne za planowanie i zarządzanie przestrzenią na poziomie miasta, powiatu, województwa. Niniejsze opracowanie zawiera streszczenie wyników projektu wraz z przykładowymi dokumentami planistycznymi wypracowanymi w trakcie realizacji działań przez uczestników przedsięwzięcia.

Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wyniki projektu WrOF znajdą szerokie zastosowanie w regionalnej oraz lokalnej polityce przestrzennej, zwłaszcza w kontekście ugruntowanej już świadomości samorządów związanej z ich przynależnością do obszaru funkcjonalnego. Polecam również ich wykorzystanie przy modyfikacji celów strategicznych oraz operacyjnych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego przede wszystkim szczebla gminnego, w kolejnych dokumentach strategicznych oraz planistycznych.

 

Zapraszam do lektury  >>>>

 

 

 

 WROF logo UE

 

  WROF loga Partnerów   

 

 

Dział: aktualności

WROF

 

Dobiega końca realizacja projektu pn.: „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” realizowanego przez Powiat Wrocławski – Lidera projektu w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim, Gminą Wrocław, Gminą Kąty Wrocławskie, Gminą Siechnice oraz Gminą Wołów, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

 

Wypracowane wyniki analiz przeprowadzonych w ramach projektu zaprezentowane zostaną na Konferencji, która odbędzie się dnia 22 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131 w godzinach 10.00 – 15.00.

 

Będzie to doskonała okazja do wspólnej wymiany doświadczeń. Lider projektu wyraża również przekonanie, że wypracowane w ramach projektu analizy i założenia strategiczne przyczynią się do wzmocnienia zarządzania przestrzenią przez Gminy oraz Powiaty położone w obszarze WrOF.

 

Program Konferencji można znaleźć tutaj >>>>

 

WROF logo UEWROF loga Partnerów

WROF2


     

 

 

Dział: aktualności

WROF

Informujemy, że zakończone zostały prace realizowane w ramach Działania 5 "Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze powiatu wrocławskiego" projektu pn. "Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym".

 

Działanie 5 obejmowało 3 zadania szczegółowe:

 

  • Zadanie 5.1 "Inwentaryzacja terenów istniejącej i planowanej zabudowy usługowej i mieszkaniowej na obszarze powiatu wrocławskiego"
  • Zadanie 5.2 "Diagnoza trendów i analiza potrzeb w zakresie lokalizacji funkcji usługowej w powiecie wrocławskim"
  • Zadanie 5.3 "Wytyczne planistyczne dla lokalizacji usług w powiecie wrocławskim"

 

Dokumenty wynikowe dostępne są na stronie Powiatu Wrocławskiego:

Raport z inwentaryzacji terenów istniejącej i planowanej zabudowy usługowej i mieszkaniowej na obszarze powiatu wrocławskiego

Raport 1 – Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze Powiatu Wrocławskiego

Raport 2 – Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze Powiatu Wrocławskiego

Raport 3 – Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze Powiatu Wrocławskiego

Raport 4 – Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze Powiatu Wrocławskiego

 

Więcej informacji na temat Projektu można znaleźć tutaj >>>>

WROF logo UEWROF loga Partnerów

WROF2


     

 

 

Dział: aktualności

WROF

 

W dniu 17 listopada br. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu - siedzibie Lidera projektu pn. „Studium spójności we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym" odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, poświęcone tym razem tematyce środowiska przyrodniczego i jego ochronie oraz turystyce i rekreacji na obszarze WrOF.

W pierwszej części konsultacji zaprezentowane zostały wyniki analiz uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych i rekreacji we WrOF, w tym wnioski pochodzące z analizy SWOT w zakresie podjętej tematyki. Przedstawiono również efekty realizacji zlecenia zewnętrznego, wykonanego w ramach prac nad Projektem, które miało na celu wskazanie możliwości stworzenia układu zielonej infrastruktury na obszarze WrOF oraz określenie wytycznych planistycznych w tym zakresie.

W drugiej części spotkania zaprezentowano kilka możliwości kształtowania układów terenów zielonych i obszarów chronionych na obszarze WrOF. Ponadto zaproponowano rozwiązania w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji. Przedstawiono również wyniki raportu z badania ilościowego w obszarze mieszkalnictwa, usług, ochrony środowiska i rekreacji.

 

Więcej informacji na temat Projektu można znaleźć tutaj >>>>

 

WROF logo UEWROF loga Partnerów

WROF2


    

 

 

 

 

 

 

Dział: aktualności

WROF

 

W dniu 6 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach odbyły się konsultacje społeczne poświęcone projektowi pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym" współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. W trakcie spotkania konsultacyjnego dyskusji poddane zostały wyniki prac prowadzonych w ramach Działania 5 Projektu, tj. "Opracowania wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze powiatu wrocławskiego".

Prelegentami podczas konsultacji byli przedstawiciele Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, którzy zaprezentowali wyniki inwentaryzacji istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej na obszarze powiatu wrocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gminy Siechnice oraz eksperci zewnętrzni z Politechniki Wrocławskiej, którzy omówili diagnozę trendów i analizę potrzeb w zakresie lokalizacji funkcji usługowych w powiecie wrocławskim. Ponadto pracownicy Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. z Wrocławia przedstawili część wyników badania ankietowego, przeprowadzonego wśród mieszkańców Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, poświęconą wyposażeniu obszaru WROFu w usługi. Prezentacjom towarzyszyły dyskusje, w których głos zabrali m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Siechnicach, obecni na spotkaniu konsultacyjnym.

Więcej informacji na temat Projektu można znaleźć tutaj >>>>

 

WROF logo UEWROF loga Partnerów

 

 

 

WROF2

 

Dział: aktualności

WROF

 

W dniu 29 września br. odbyła się konferencja upowszechniająca wyniki realizacji I etapu projektu „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt realizowany jest przez Powiat Wrocławski – lidera projektu oraz pięciu partnerów: Województwo Dolnośląskie, Miasto Wrocław, Gminę Kąty Wrocławskie, Gminę Siechnice i Gminę Wołów. Jako główne cele projektu uznano wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przygotowanie, na podstawie szeregu analiz przestrzennych i statystycznych, podstaw dla opracowania i wdrożenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednym z oczekiwanych rezultatów projektu jest wypracowanie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego należące do WROF modelu współpracy w zakresie zintegrowanego planowania przestrzennego.

WROF logo UE     WROF loga Partnerów

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, jako jednostka organizacyjna Powiatu Wrocławskiego, jest odpowiedzialny za realizację w ramach Projektu Działania 5. Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze powiatu wrocławskiego, które ma charakter pilotażowy i obejmuje obszar powiatu. W ramach Działania wyznaczono trzy zadania szczegółowe. Pierwsze z nich, Zadanie 5.1. Inwentaryzacja terenów istniejącej i planowanej zabudowy usługowej i mieszkaniowej na obszarze powiatu wrocławskiego jest wykonywane w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej. Przedmiotem Zadania 5.1. jest pozyskanie jak najbardziej szczegółowej informacji dotyczącej istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej z podziałem na jej typy oraz zabudowy usługowej z uwzględnieniem jej hierarchii. W celu realizacji Zadania 5.1. prowadzony jest szereg prac związanych z pozyskaniem, agregacją, przetworzeniem oraz analizą danych przestrzennych i statystycznych.

Produkty, będące wynikiem prac prowadzonych w ramach Zadania 5.1. zostaną udostępnione w serwisie wroSIP. Będzie to między innymi numeryczna warstwa tematyczna przedstawiająca przeznaczenia terenów jako wynik wektoryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze powiatu wrocławskiego. Ponadto zostanie opublikowana warstwa przedstawiająca rozmieszczenie usług publicznych, w tym placówek służby zdrowia, siedzib organów administracji publicznej i in. W serwisie zostanie zamieszczona również ewidencja działalności gospodarczej. Warstwa będzie przedstawiać rozmieszczenie podmiotów działalności gospodarczej w podziale na działy obowiązujące w Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r.

Dwa pozostałe zadania, tj. Zadanie 5.2. Diagnoza trendów i analiza potrzeb w zakresie lokalizacji funkcji usługowych w powiecie wrocławskim oraz Zadanie 5.3. Wytyczne planistyczne dla lokalizacji usług w powiecie wrocławskim są przedmiotem zlecenia zewnętrznego. Zadanie 5.2. dotyczy analizy wyposażenia w usługi terenów mieszkaniowych na terenie powiatu oraz ma na celu zlokalizowanie węzłów usługowych istotnych dla całego WROF. Zadanie 5.3. dotyczy natomiast ustalenia wytycznych planistycznych w celu optymalnej obsługi zabudowy mieszkaniowej oraz lokalizacji węzłów koncentracji usług.

Więcej informacji na temat Projektu można znaleźć na jego stronie internetowej >>>>

 

 

WROF2

 

Dział: aktualności
: