WROF

 

W dniu 17 listopada br. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu - siedzibie Lidera projektu pn. „Studium spójności we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym" odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, poświęcone tym razem tematyce środowiska przyrodniczego i jego ochronie oraz turystyce i rekreacji na obszarze WrOF.

W pierwszej części konsultacji zaprezentowane zostały wyniki analiz uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych i rekreacji we WrOF, w tym wnioski pochodzące z analizy SWOT w zakresie podjętej tematyki. Przedstawiono również efekty realizacji zlecenia zewnętrznego, wykonanego w ramach prac nad Projektem, które miało na celu wskazanie możliwości stworzenia układu zielonej infrastruktury na obszarze WrOF oraz określenie wytycznych planistycznych w tym zakresie.

W drugiej części spotkania zaprezentowano kilka możliwości kształtowania układów terenów zielonych i obszarów chronionych na obszarze WrOF. Ponadto zaproponowano rozwiązania w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji. Przedstawiono również wyniki raportu z badania ilościowego w obszarze mieszkalnictwa, usług, ochrony środowiska i rekreacji.

 

Więcej informacji na temat Projektu można znaleźć tutaj >>>>

 

WROF logo UEWROF loga Partnerów

WROF2


    

 

 

 

 

 

 

Dział: aktualności

WROF

 

W dniu 6 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach odbyły się konsultacje społeczne poświęcone projektowi pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym" współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. W trakcie spotkania konsultacyjnego dyskusji poddane zostały wyniki prac prowadzonych w ramach Działania 5 Projektu, tj. "Opracowania wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze powiatu wrocławskiego".

Prelegentami podczas konsultacji byli przedstawiciele Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, którzy zaprezentowali wyniki inwentaryzacji istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej na obszarze powiatu wrocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gminy Siechnice oraz eksperci zewnętrzni z Politechniki Wrocławskiej, którzy omówili diagnozę trendów i analizę potrzeb w zakresie lokalizacji funkcji usługowych w powiecie wrocławskim. Ponadto pracownicy Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. z Wrocławia przedstawili część wyników badania ankietowego, przeprowadzonego wśród mieszkańców Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, poświęconą wyposażeniu obszaru WROFu w usługi. Prezentacjom towarzyszyły dyskusje, w których głos zabrali m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Siechnicach, obecni na spotkaniu konsultacyjnym.

Więcej informacji na temat Projektu można znaleźć tutaj >>>>

 

WROF logo UEWROF loga Partnerów

 

 

 

WROF2

 

Dział: aktualności

WROF

 

W dniu 29 września br. odbyła się konferencja upowszechniająca wyniki realizacji I etapu projektu „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt realizowany jest przez Powiat Wrocławski – lidera projektu oraz pięciu partnerów: Województwo Dolnośląskie, Miasto Wrocław, Gminę Kąty Wrocławskie, Gminę Siechnice i Gminę Wołów. Jako główne cele projektu uznano wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przygotowanie, na podstawie szeregu analiz przestrzennych i statystycznych, podstaw dla opracowania i wdrożenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednym z oczekiwanych rezultatów projektu jest wypracowanie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego należące do WROF modelu współpracy w zakresie zintegrowanego planowania przestrzennego.

WROF logo UE     WROF loga Partnerów

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, jako jednostka organizacyjna Powiatu Wrocławskiego, jest odpowiedzialny za realizację w ramach Projektu Działania 5. Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze powiatu wrocławskiego, które ma charakter pilotażowy i obejmuje obszar powiatu. W ramach Działania wyznaczono trzy zadania szczegółowe. Pierwsze z nich, Zadanie 5.1. Inwentaryzacja terenów istniejącej i planowanej zabudowy usługowej i mieszkaniowej na obszarze powiatu wrocławskiego jest wykonywane w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej. Przedmiotem Zadania 5.1. jest pozyskanie jak najbardziej szczegółowej informacji dotyczącej istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej z podziałem na jej typy oraz zabudowy usługowej z uwzględnieniem jej hierarchii. W celu realizacji Zadania 5.1. prowadzony jest szereg prac związanych z pozyskaniem, agregacją, przetworzeniem oraz analizą danych przestrzennych i statystycznych.

Produkty, będące wynikiem prac prowadzonych w ramach Zadania 5.1. zostaną udostępnione w serwisie wroSIP. Będzie to między innymi numeryczna warstwa tematyczna przedstawiająca przeznaczenia terenów jako wynik wektoryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze powiatu wrocławskiego. Ponadto zostanie opublikowana warstwa przedstawiająca rozmieszczenie usług publicznych, w tym placówek służby zdrowia, siedzib organów administracji publicznej i in. W serwisie zostanie zamieszczona również ewidencja działalności gospodarczej. Warstwa będzie przedstawiać rozmieszczenie podmiotów działalności gospodarczej w podziale na działy obowiązujące w Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r.

Dwa pozostałe zadania, tj. Zadanie 5.2. Diagnoza trendów i analiza potrzeb w zakresie lokalizacji funkcji usługowych w powiecie wrocławskim oraz Zadanie 5.3. Wytyczne planistyczne dla lokalizacji usług w powiecie wrocławskim są przedmiotem zlecenia zewnętrznego. Zadanie 5.2. dotyczy analizy wyposażenia w usługi terenów mieszkaniowych na terenie powiatu oraz ma na celu zlokalizowanie węzłów usługowych istotnych dla całego WROF. Zadanie 5.3. dotyczy natomiast ustalenia wytycznych planistycznych w celu optymalnej obsługi zabudowy mieszkaniowej oraz lokalizacji węzłów koncentracji usług.

Więcej informacji na temat Projektu można znaleźć na jego stronie internetowej >>>>

 

 

WROF2

 

Dział: aktualności
: