serwisy mapowe

serwisy mapowe (17)

  Aplikacja mobilna Aplikacja wroSIP mobile zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru powiatu wrocławskiego. Jest to mobilna wersja internetowego serwisu map wroSIP, budowanego w oparciu o "Porozumienie w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Gminami: Czernicą, Długołęką, Jordanowem Śląskim,…
    e-Usługi   Dedykowane usługi Portalu Obsługi Klienta >>>  wdrożone w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, umożliwiają zainteresowanym osobom wgląd do…
    e - usługi dla Każdego   Usługi przeznaczone dla każdego interesanta. Umożliwiają zamówienie materiałów zasobu oraz dokumentów wymaganych do celów prawnych w szczególności: przyjęcie i obsługa wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, przyjęcie i obsługa wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków,…
    e - usługi dla Urzędnika   Usługi przeznaczone dla pracowników administracji publicznej (m.in. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, urzędy gmin, urzędy skarbowe) umożliwiające wgląd do danych przedmiotowych i podmiotowych, w tym danych osobowych ewidencji gruntów i budynków. Pozwalają na prowadzenie innych rejestrów, tj. EMUiA (Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów)…
  Edukacja    W module prezentowane są informacje dotyczące placówek oświaty. Narzędzie do wyszukiwania pozwala na zlokalizowanie konkretnej placówki na mapie i odczytanie podstawowych danych (nazwa, typ, zakres uprawnień, adres, strona internetowa, email).         Serwisy mapowe wchodzące w skład modułu: Edukacja Mapa ogólna Ortofotomapa z 2017 r.…
  Infrastruktura  W module prezentowane są informacje zawarte na mapie zasadniczej i sytuacyjno - wysokościowej, dotyczące sieci technicznego uzbrojenia terenu, zagospodarowania i rzeźby terenu, a także pochodzące z zasobów ZUDP informacje o sieciach projektowanych. W zależności od potrzeb treść podkładową stanowić mogą warstwy z zakresu ewidencji gruntów i budynków, analiza…
  Kultura i Zabytki Moduł powstał w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura” realizowanego w ramach priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Działanie nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” Regionalnego…
  Melioracja
  Moduł ogólny    Moduł umożliwia prowadzenie różnego rodzaju warstw informacyjnych cechujących się ograniczonym („niewielkim ilościowo”) zakresem informacyjnym opisującym dany obiekt lub zdarzenie. Dodatkowo prezentuje opracowywany obszar w postaci poglądowej (tj. bez określonej tematyki) jako mapę ogólnogeograficzną. Dzięki wydzieleniu ortofotomap z poszczególnych lat oraz zdjęć lotniczych do osobnych serwisów istnieje możliwość…
  Ochrona przyrody    W module prezentowane są informacje dotyczące form ochrony przyrody pozyskane z projektu Natura 2000 (parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary specjalnej ochrony ptaków, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo - krajobrazowe), mapy glebowo - rolnicze, a także w wersji przeznaczonej dla użytkowników autoryzowanych - warstwy zawierające informacje o złożach,…
Strona 1 z 2
: